„Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok!”

Magyarországi MFM-Projekt Központ: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)

„Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program

27 éve kezdődött…

Legfontosabb célunknak a házasság és a család védelmezését, erősítését tekintjük. Különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mivel ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük. Meggyőződésünk, hogy az egész társadalom összefogására van szükség ahhoz, hogy családbarát közvélemény és jogrend alakuljon ki, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet, és az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. Úgy tűnik, a NEVELÉS tekinthető a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek a családbarát szemléletmód és az emberi élet tiszteletének kialakításában.

Családi életre nevelő programunknak egy ismeretterjesztő munka képezi alapját. 1990-ben a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer szélesebb körben való megismertetését kezdte el Kecskeméten Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes orvosként. Azóta rendszeresen tartunk előadást, tanfolyamot és tanácsadást fiatalok és házasok számára országszerte, és a határon túli magyaroknak. Általános- és középiskolákban kb. 1993 óta tartunk családtervezéssel, felvilágosítással és családi életre felkészítéssel kapcsolatos órákat. A családmunkacsoport megalakulása Déri Éva biológus munkatársunk bekapcsolódásával kezdődött 1993 őszén. 1994-ben kerültünk szakmai kapcsolatba a budapesti Természetes Családtervezési Tanácsadók Munkaközösségével, s tagjai lettünk ennek a szervezetnek. Az évek múlásával egyre nőtt az igény a szokványostól eltérő iskolai felvilágosító órák iránt. Ezek megvalósítása közben tágult látókörünk, sok lehetőségünk adódott, hogy közelebb kerüljünk a fiatalokhoz, és az őket foglalkoztató kérdésekhez, problémákhoz. Egyre inkább megismerhettük az ifjúsággal foglalkozó szakemberek munkáját, nevelőmunkájuk során felmerülő nehézségeiket. Ez a tevékenység a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) megalakulása – 1997. – után és a pályázati lehetőségek megnövekedésével ölthetett hivatalosabb formát. 1998 óta van szakmai kapcsolatunk a Timóteus Társasággal, akik a serdülő korosztályért és a szakemberek képzéséért nagyon sokat tesznek. Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) oktatói szimpóziumuk és tanári kézikönyveik nagyon fontos szakmai anyagok és szakirodalmak a családi életre nevelés foglalkozásainkon. 1999-től kezdődött családi életre neveléssel kapcsolatos munkánk programmá szervezése, melynek a „Boldogabb családokért” nevet adtuk a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999 karácsonyán kiadott „A boldogabb családokért!” című körlevele nyomán.

Programunk szélesebb körben való elterjedéséhez lehetőséget biztosított 2001-2011-ig a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Családpedagógiai Intézete, melynek alapító munkatársai voltunk Dr. Lukács László SchP tanár úrral, a főiskola főigazgatójával. A „Neveléssel a boldogabb családokért!” című nemzetközi konferencián (2001. Budapest) találkozott össze alapító csapatunk. Fiatalokkal foglalkozó szakemberek – pedagógusok, védőnők – számára akkreditált 40 órás „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” tanfolyamokat szerveztünk. Képzési helyszíneink: Budapest, Szombathely, Kecskemét, Kalocsa, Pécs, Szeged, Eger, Révkomárom és Gyenesdiás volt. A résztvevők létszáma indulástól számítva 2011. decemberig 811 fő.

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület egész Magyarország és a határon túl élő magyarság számára modellül szolgáló családi életre nevelő - CSÉN - munkáját Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007 óta támogatja. Így Kecskemét a családi életre nevelés mintavárosa lett. Szakmai téren újabb komoly előrelépést jelentett a Dr. Kopp Mária által 2009-ben alapított Népesedési Kerekasztal munkájába való bekapcsolódásunk 2011 szeptemberében, a Professzor Asszony meghívására. A CSÉN Képzési és CSÉN Köznevelési Munkacsoport munkájában veszünk részt, ez utóbbi vezetését ránk bízták. 2012. május 1-től a „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) Országos Módszertani Központjának kialakítását kezdtük meg Kecskeméten az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával. A CSÉN országos bevezetésén dolgozunk több szervezettel összefogva. 2013 szeptemberétől az új NAT bevezetődött, melyben a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési területként szerepel. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől (OFI) felkérést kaptunk a CSÉN Kerettanterv kidolgozására, mint CSÉN Köznevelési Munkacsoport. A Károli Gáspár Református Egyetem 2012-ben akkreditálta a 40 órás CSÉN képzést, Dr. Komlósi Piroska vezetésével. A képzés-akkreditálás folyamatában és a képzés megvalósításában aktívan részt vettünk/részt veszünk. A képzés címe: Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő továbbképzés. Alapítási engedély száma: 82/147/2012. A képzések 2013-tól Gyöngyösön, Budapesten és Debrecenben, eddig összesen 184 fő részvételével valósultak meg.

„Boldogabb családokért” programunkban a családi életre felkészítő foglalkozásokat „család-órák”-nak nevezzük, s 7-24 éves korú gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozunk. Az óratartóinkat családi életre nevelő (CSÉN) tanácsadóknak nevezzük. Havi rendszerességgel, éveken át kísérjük a fiatalokat, hogy a kamaszkor különböző állomásain mellettük legyünk, s segítsünk eligazodni és dönteni az élet legfontosabb kérdéseiben. Egy osztályhoz, csoporthoz család-órát tartani többen megyünk: legalább ketten, ha tehetjük hárman. A program tágabb célcsoportja: a programunkba bekapcsolódó pedagógusok, védőnők, szülők és olyan szakemberek, akik a gyermekek/fiatalok nevelésével foglalkoznak.

Több iskola vezetője kifejezte felénk, hogy nevelési koncepciójukhoz „Boldogabb családokért” programunk szervesen kapcsolódik, sőt illeszkedik, igénylik a családi életre felkészítő foglalkozások, „család-órák” szervezett megjelenését intézményeikben. Felismerték azt a tényt, hogy nemcsak a pályaválasztásra szükséges felkészíteni a fiatalokat, hanem egyfajta élethivatásra is annak reményében, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre. Család-órákat mind önkormányzati, mind egyházi iskolákban egyaránt tartunk leggyakrabban osztályfőnöki órák, illetve biológia, egészségtan, etika, hittan, stb. órák keretében. 2016-ban a következő helyszíneken – Kecskemét, Városföld, Kerekegyháza, Kelebia, Lakitelek, Helvécia, Budapest, Kazincbarcika, Tolcsva, Murakeresztúr, Gyenesdiás, Szeged, Vác, Gödöllő, Cegléd, Kocsér – összesen 30 intézményben, 153 osztály illetve csoportnál, kb. 3394 diáknak 780 órát tartottak a kecskeméti családmunkacsoport tagjai. A 2011-es évben a budapesti családmunkacsoport önálló jogi személlyé alakult, és ÉLETÜNK A CSALÁD! Nonprofit Közhasznú Kft. - ügyvezető: Dr. Rézné Vitus Csilla – néven működnek, akikkel Együttműködési szerződésben rögzített formában, szoros szakmai együttműködésben segítjük az országos családi életre nevelés ügyét. Iskolai kereteken kívül szabadidős foglalkozásokon is elérjük a fiatalokat, pl. délutáni klubfoglalkozás, cserkészfoglalkozás, cserkésztábor, hittanóra, kollégiumi foglalkozás, tábor keretében. 2010-től a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Fiatalkorúak Börtönében is tartottunk család-órákat és foglalkozásokat. Programunk Kárpátalján (2003-), Felvidéken (2007-), Erdélyben (2008-), Délvidéken (2008-) és Szatmárnémetiben (2010-) is működik, ahol család-órákat, programbemutató előadásokat, módszertani bemutatókat tartottunk és tartunk, és adaptálták vagy adaptálják a CSÉN programunkat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a Pure Fashion Magyarország Divatmisszióval együttműködve 2014. szeptembertől országos szinten szeretné minél több kamasz lányhoz eljuttatni a Pure Fashion – Tiszta szív, tiszta divat! – Programot. Ennek érdekében Pure Fashion koordinátorképzés indult 2013 őszén az EMMI támogatásával. SZÉK Egyesületünk vállalta Kecskeméten a Pure Fashion program bevezetését Illés Tóth Orsolya Pure Fashion koordinátor közreműködésével. Az 1. képzés 2014-2016-ig tartott.

Témaköreink a család-órákon

„Család-óráink”-on a tanulók – életkori sajátosságaiknak megfelelően – hiteles és megfelelően képzett személyek segítségével bevezetést kapnak a következő témákba:

Önismeret, jellemnevelés, serdülőkor

A helyes önismeret és önértékelés, a jellemnevelés, a személyiségfejlesztés, a kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése. A szeretettípusokkal, az igazi, elfogadó szeretettel való ismerkedés. Sajátos nyelvet, a szeretet-nyelveket tanítjuk: elismerő szavak, minőségi idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés. Az értékközvetítő példaképek szerepe az életünkben. Az igazságra épülő értékrend megismerése. A szabadidő értékes eltöltése. Hogyan segíthetünk a gyermekeknek, fiataloknak abban, hogy helyesen használják a tömegkommunikációs eszközöket? A barátságok szerepe. A serdülőkor sajátosságainak, a lelki és biológiai változások szépségeinek és gondjainak a megélése. Mivel a serdülőkorú fiatal úton van már leendő családi élete felé, a családtervezés tágabb értelemben egy életmódot is jelent számára. Mindez magában foglalja a lelki ráhangolódást, az egészséges táplálkozást, megfelelő testedzést, a káros szenvedélyektől való tartózkodást (a káros szenvedélyek prevenciója, AIDS- és drogmegelőzés).

Nemiség, szerelem, párválasztás, felkészülés a házasságra, házasélet

Ismerkedés a termékenységi tünetekkel, a női ciklus történéseivel. Így remélhetőleg hozzájárulhatunk a fiatalok termékenység-tudatának és egészség-tudatának kialakításához. A szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házastársi elköteleződés és hűség, az egymásért való közös felelősségvállalás. A felelős szexualitásról érthető és őszinte felvilágosítás, és az arról való kommunikáció elősegítése. A szexualitás helye meggyőződésünk szerint egy kölcsönösen hűséges, élethosszig tartó kapcsolatban van, mely számunkra a házasság. A szüzesség, az önuralom és lemondás értékét hangsúlyozzuk. Ez segítséget jelent az abortusz- és AIDS-prevenciós munkában is. A szexualitás az élet egyik legszebb ajándéka, nagy öröm forrása két, egymáshoz szeretetben elkötelezett ember számára. Fontos kiemelni azonban, hogy benne foglaltatik az élet továbbadásának lehetősége is. Hangsúlyozzuk a szülői hivatásra való tudatos felkészülést, mely nélkülözhetetlen a felelős szülővé válás során. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? A családi szerepek áttekintése, a család értékének hirdetése kiemelten fontos feladatunk.

Családtervezés

A megtermékenyítés biológiájával való ismerkedés során a fogamzás, mint csoda jelenik meg. Hisszük és valljuk, hogy a fogamzás pillanatában elindul a megismételhetetlen, egyedi és pótolhatatlan emberi élet. Ha valaki ennek tudatában van, nem tervezett fogamzás esetén remélhetőleg nem választja az abortuszt. Az abortusz-megelőzés során az élet tiszteletét, az életvédelmet, a magzatvédelmet hangsúlyozzuk, s leghatékonyabb segítségnek a magzati fejlődés részletes megismertetését tekintjük. Az abortusz nem családtervezési módszer! Fontosnak tartjuk a teljes körű tájékoztatást a családtervezési módszerekről, melyre az átgondoltság, a tervszerűség és a felelősség a jellemző. Nagyon fontosnak tartjuk a természetes családtervezés részletes megismertetését. Bízunk abban, hogy mindezen ismeretek elmélyítése az egészséges életkezdet lehetőségét hordozzák.

Gyermeknevelés, az emberi élet értéke a fogamzás pillanatától a természetes halálig

A gyermek – ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. Gyermekvállalás – gyermeknevelés. A gyermekről úgy beszélünk, hogy csodálatos ajándék, férj és feleség kapcsolatának a beteljesedése, gyümölcse. A gyermekét váró édesanya éppen ezért – a mi szóhasználatunk szerint – áldott állapotban van, nem pedig terhes. A szüléssel, annak baba-mama-barát formájával is ismerkedünk. Rátekintünk a családban élő generációkra, a családi szerepekre. Az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. A hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő példája, az emlékek megtartó ereje. Beteg, fogyatékos és/vagy idős ember a családban – az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése. A halál és gyász mai életünkben a tabu témák között szerepel. A gyász, a veszteség feldolgozásának, a „gyászmunka folyamatának” bemutatásával kívánunk hatékony segítséget nyújtani ebben a nehéz kérdésben. A tisztelet fontosságának hangsúlyozása. A nagycsaládok illetve több generáció együttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése.

Módszereink - családmunkacsoportunk, csapatmunkánk

„Boldogabb családokért” családi életre nevelés programunk gyakorlatorientált, a nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazza. Országos modellként, mintaprogramként szolgál.

Család-óráink megtervezésére, megvalósítására és utómunkálataira a csapatmunka jellemző. Szakembereink: pedagógus, szociálpedagógus, orvos, biológus, pszichológus, hitoktató, hittanár, mentálhigiénés szakember, szociális munkás, agrármérnök, kertészmérnök, kulturális menedzser, könyvtáros, könyvelő. Egy osztályban két (esetenként három) munkatárs dolgozik egyszerre, mert így több figyelmet tudunk a gyerekeknek szentelni, s megoldható az osztálybontás is, ha a téma ezt szükségessé teszi. Foglalkozásainkhoz új formát kerestünk. Fontosnak tartjuk, hogy a diákokat a tanár partnerének tekintse, s így oldottabb légkörben valósulhassanak meg az órák. Ezeken a foglalkozásokon sokat játszunk együtt, beszélgetünk a diákokkal, s az új ismereteket is igyekszünk – előadás helyett – közös munkával felfedezni. Ehhez az újszerű szemléletmódhoz nyújtanak segítséget számunkra a közösen végzett gyakorlatok, játékok és drámapedagógia elemek alkalmazása.

Az egy-egy osztályban zajló munka irányát a diákok igényei alapján a pedagógussal való konzultáció során alakítjuk ki, és a megvalósulást is együtt értékeljük. Igyekszünk „csoportra, osztályra szabott” foglalkozásokat tartani. Igényeljük, hogy a pedagógus, az osztályfőnök is bent legyen az órákon, és örömmel vesszük, ha ő is aktívan bekapcsolódik az ott folyó munkába. A szülőket is igyekszünk tájékoztatni a szülői értekezleteken és más fórumokon a programunkról, s szülői foglalkozásokat is tartunk.

„Kezdetben a fiatalok néha kicsit komolytalanok, esetleg zavaruk leplezése miatt zajosak. De ahogy a rendszeres órák alatt összeszokunk, egymásra hangolódunk, már látják, hogy velünk olyan intim dolgokról is jól el lehet beszélgetni, mint a szex, a szüzesség, a termékenység. Bizalmukba avatnak bennünket, megnyílnak. Érzik, hogy róluk van szó, és ők választják a témákat is. Majd ezeket együtt átbeszélgetve találjuk meg a válaszokat a „miértekre” és a „hogyanokra”. Talán meglepő, de ezekben a beszélgetésekben azt érzékeljük, hogy a gyerekek még ebben a felfordult világunkban is szeretnének szigorúbb, határozottabb elvek szerint élni. Csak nem tudják, hogyan tegyék. Hiszünk abban, hogy ezek a fiatalok az átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válhatnak. A mi feladatunk, hogy ebben segítsük őket.” (Idézet Fejes Mária riportjából.)

A CSÉN programunk hosszú távú stratégiai célkitűzései

A család-órák közoktatásban, köznevelésben történő meghonosítása és az országos „család-háló” kiépítése.

„Boldogabb családokért” programunk 2006 őszétől kibővült egy német nagysikerű felvilágosító programmal, az MFM-Projekttel (Mädchen Frauen Meine Tage = lányok, asszonyok, menstruáció, illetve új neve: My Fertility Matters = A termékenységem fontos). A program kitalálója és elindítója Dr. med. Elisabeth Raith Paula müncheni orvosnő. Az MFM-Projekt 1999-ben indult Münchenben. Az MFM-Projekt „Ciklus-show” programjának Magyarországra történő adaptációját és elterjesztését Egyesületünk vállalta. A „Ciklus-show” program központi gondolata a következő: a serdülő lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel - és így saját magukkal kapcsolatban. A saját test értékességének megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségünkkel, termékenységünkkel és szexualitásunkkal felelősen tudjunk bánni. Ez minden megelőzés, prevenció alapja, ezért a program jelmondata: „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.” (www.mfm-projekt.de; www.mfm-projekt.hu). A projekt magyarországi indulásától számítva vizsgázott MFM-munkatársaink 2007. május 15-től 2016. december 31-ig összesen 897 Ciklus-show-t tartottak 116 településen 11563 lánynak, ebből 2016-ban a 65 településen 184 alkalommal tartott Ciklus-show-n összesen 2320 lány vett részt.

A természetes családtervezés/fogamzásszabályozás tüneti-hőmérőzéses módszerét népszerűsítjük a fiatalok, jegyespárok és házaspárok körében egyéni tanácsadásokon, tanfolyamokon, jegyeskurzusokon, ismeretterjesztő előadásokon, család-órákon. Eddig 2000-2001-ben volt az első és eddig egyetlen TCST tanácsadóképzés Magyarországon. A 2012-ben alapított Magyarországi TCST Központ alapító szervezete vagyunk az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft-vel. A Rötzer-féle TCST módszerrel kapcsolatos kutatásokat és tapasztalatokat tartalmazó „A szerelem dinamikája” című könyv magyar nyelven történő elektronikus közzétételét gondoztuk, könyvformában történő megjelentetését a Szent István Társulat vállalta 2014-ben. 2015-ben jelentette meg az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft (www.eletunkacsalad.hu) a Természetes & biztonságos (www.termeszetesesbiztonsagos.hu) című könyvet és munkafüzetet 3000 példányban, mely a Sensiplan tüneti-hőmérőzéses természetes fogamzásszabályozási módszer szakmai anyagát tartalmazza.

             Több Családpasztorációs Iroda jó példáját látva kezdeményeztük a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Családpasztorációs Központ elindulását. 2011. november 23-án a Pasztorális Tanács ülésén kérelmünket megtárgyalták, és Dr. Bábel Balázs érsek atya engedélyt adott Egyesületünknek a Pasztorális Központ elindítására 2012. január 1-től. A Parázs Pasztorális Központ a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági- és Családpasztorációs Központja, mely a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye támogatásával működik. A Központ újabb lehetőséget nyitott számunkra programunk terjesztésében. A Jézus Szíve Társasága felkérésére és támogatásával Kecskemét város központjában, a Lestár tér 2. szám alatt nyitottuk meg a Parázs belvárosi központunkat 2014. május 3-án, melyhez az irodahelységet a Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia biztosítja. Így még elérhetőbbek vagyunk az érdeklődők számára. Programjaink népszerűsítésére itt jó alkalom nyílik, elérhetőbbek lettünk, és az érdeklődők betérhetnek irodánkba.

 

Kiadványaink:

„Boldogabb családokért iskolai program 2003” című kiadványunk 2002 decemberében jelent meg (265+134 oldal - könyv+melléklet), melyben családi életre neveléssel kapcsolatos tapasztalatainkat kezdtük megírni.

„Családi életre nevelés az oktatásban” című kiadványunk 2005-ben jelent meg (444 oldal), mely a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézetének „Egészséges életmódra és családi életre nevelés” akkreditált pedagógus- és védőnő tanfolyamának elméleti és gyakorlati anyagát tartalmazza.

Dr. med. Elisabeth Raith-Paula: „Was ist los in meinem körper?” című könyvének 2006-os magyar nyelvű kiadásának megjelentetését Egyesületünk vállalta. A könyv címe: Élő adás a testemből” (128 oldal). E könyv célja, hogy pontosan, közérthetően, de a serdülők számára is élvezetes módon információkat nyújtson a női test termékenységének működéséről, a testi folyamatokról, azok összefüggéséről, értelméről és kísérő testi jeleiről. A könyv átdolgozott, újabb kiadását 2017 áprilisában jelentettük meg.

„Boldogabb családokért” CSÉN módszertani DVD-t állítottunk össze. A DVD-n óravázlatok, a család-órákon felhasznált szemléltető eszközök, segédanyagok, minta család-órák, előadások találhatók, melyek nagyon komoly, kézzel fogható segítséget jelenthetnek a CSÉN programba bekapcsolódó, családi életre nevelés foglalkozások tartására vállalkozó szakemberek számára.

CSÉN szakmai anyagaink

Hortobágyiné Nagy Ágnes: A Boldogabb családokért – családi életre nevelés (CSÉN) iskolai program – lehetőség a család értékének megőrzésére, in Mester és Tanítvány 27, PPKE BTK, KPSZTI, Mondat Kft., Budapest, 2010, 89–106.

Hortobágyiné Nagy Ágnes – Komlósi Piroska: Hogyan lehet hatékonyan segíteni a NAT-ban kiemelt fejlesztési területként szereplő „Családi életre nevelés és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése” témakör oktatását, CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ ISKOLÁBAN, Új Pedagógiai Szemle, 2011. 1-5. szám, megjelent: 2012. február

Új Köznevelés, 69. évfolyam, 10. szám (2013. december) – Teremtsünk jövőt a múltból – a családi életre nevelés pedagógiája (Interjú Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnessel) (Kuslits Szonja interjúja)

A Károli Egyetem akkreditált képzésének háttéranyagát képező Családi életre és kapcsolati kultúrára felkészítés című könyv megjelent a L’ Harmattan Kiadó Károli Könyvek sorozatában a NCSSZI pályázatának köszönhetően, a Károli Egyetem gondozásában 2014-ben.

Természetes családtervezés, Családi Életre Nevelés, ifjúságügyi és családügyi munkánkért kapott elismeréseink:

Miniszteri kitüntetés: 2002. március 14. „CSALÁDOKÉRT” DÍJ

Mintaprojekt minősítés: 2008. november 8. az „ÉV  GYERMEK  ÉS  IFJÚSÁGI   MINTAPROJEKTJE” cím

Városi kitüntetés: 2010. május 27. „KECSKEMÉT  IFJÚSÁGÁÉRT  DÍJ”

Megyei kitüntetés: 2014. szeptember 26. BÁCS-KISKUN MEGYE  IFJÚSÁGÁNAK  NEVELÉSÉÉRT  DÍJ

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület (KIFE) elismerése: 2015. április 14. KERKAI  DÍJ

Miniszteri kitüntetés: 2016. május 24. „PRO  FAMILIIS  DÍJ”

Elérhetőségünk: Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)

Cím: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.     Telefon: +36-76-403-781

E-mail: holnap6000@gmail.com; info@mfm-projekt.hu; info@parazskozpont.hu;

Honlap: www.holnaphonlap.hu; www.mfm-projekt.hu; www.parazskozpont.hu

Adószám: 18353183-1-03         SZÉK számlaszám: 52500109-15000116

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes szakmai felelős (mobil: 30-995-99-60)